Rådgivning /
Miljøkartlegging

R3 Entreprenør utfører miljøkartlegging for utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner for alle typer tiltak. Vi har Sentral Godkjenning tiltaksklasse 2 innen PRO miljøsanering.

Kontakt oss

Vil du vite mer? Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Få pristilbud

MILJØKARTLEGGING, UTARBEIDELSE AV MILJØSANERINGSRAPPORT OG AVFALLSPLAN, BYGGESAK

Prosjektene ledes av miljørådgivere med bygg- og miljøteknisk kompetanse på høgskole- og universitetsnivå, sammen med personell med lang operativ praktisk erfaring innen fagfeltet. Materialprøver analyseres hos eksterne akkreditert laboratorium, og i tillegg bruker vi eget håndholdt XRF- instrument som muliggjør raske svar ved feltarbeid

Miljøkartlegging og avfallsplaner

Plan- og bygningsloven byggteknisk forskrift TEK17 (§9-6 og 9-7), stiller krav om at det skal utføres miljøkartlegging og utarbeides avfallsplaner som del av prosjekteringen innen fagområdet miljøsanering for alle rehabiliterings- og rivetiltak.

Miljørådgiving

Vår rådgivningsavdeling utfører årlig ca. 250-300 konsulentoppdrag for alle typer kunder, i tillegg til å ivareta støttefunksjoner innen miljørelaterte emner, bistår R3 også som rådgivere i forbindelse med utvikling av norsk standard, ulike veiledninger, opplæring og FoU-prosjekt.

R3 Entreprenør er medlem av Forum for miljøkartlegging og miljøsanering og sitter i styret i Asbestforum

Bygge- og rivesøknader

R3 Entreprenør også sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. Vi har erfaring fra ulike typer og størrelser av tiltak. Ansvarlig søker -funksjonen innebærer komplett søknad om tillatelse/igangsetting, samt søknad om ferdigattest for tiltaket iht. byggesaksforskriften, SAK10.

Miljøtekniske undesøkelser

Vi utfører miljøteknisk grunnundersøkelse – forundersøkelser, kabelpåvisning, prøvetaking, utarbeidelse av tiltaksplan, oppstartsmøter, risikovurderinger og rådgivning/tilsyn under prosjektets fremgang.

Miljørådgiving

Det er ved de fleste grunnarbeider krav til grunnundersøkelse, tiltaksplan og videre oppfølging av fra en miljøgeolog. Tiltaksplanen lages i henhold til aktuelle krav i Forurensningsforskriftens § 2-6.

Våre miljørådgivere har formell utdannelse innen miljøgeologi fra universitet, samt erfaring fra oppdrag av ulikt omfang. Jord- og vannprøver analyseres hos eksterne, akkrediterte laboratorium. Det benyttes i tillegg et håndholdt XRF-instrument for å gi en god indikasjon på eventuell forurensning og til prøveutvelgelse for analyse hos akkreditert laboratorium.

Ved deponering av masser kreves analyserapporter som viser eventuell forurensningsgrad. Det er store prisforskjeller for deponering av masser med ulik forurensningsgrad, det vil derfor lønne seg å få avgrense eventuelle høyt forurensede masser slik at disse begrenses så mye som mulig. Etter endt grunnarbeid kan R3 hjelpe med å utarbeide en sluttrapport, samt å registrere forholdene i Miljødirektoratets grunndatabase. Både tiltaksplanen og sluttrapporten skal sendes til godkjenning hos miljømyndighetene.

  Kontakt oss

  *

  *

  *

  *

  Jeg ønsker å motta oppdateringer på e-post.
  Jeg samtykker til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om dette prosjektet.
  Jeg er enig medpersonvern.