Radon – en usynlig fare for helsen og forårsaker lungekreft.

Etter røyking er radon den største grunnen til lungekreft i Norge. Det er anslått at radon i norske boliger forårsaker rundt 300 dødsfall per år. R3 har opparbeidet seg god kompetanse på radon og har innlemmet dette som en del av sin miljøsatsing. Vi sørger for personlig oppfølging av kundene med måling, analyse, rapportering og utarbeidelse av tiltaksplaner.

Strålevernforskriften

Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Trinn én i prosessen er langtidsmåling med sporfilmer, deler av dette må utføres minimum i to måneder av fyringssesongen mellom oktober-april. Alle som leier ut rom, hus eller andre bygninger hvor folk skal oppholde seg over tid, er fra 1. januar 2014 pålagt å foreta målinger. I tillegg er det et krav om at utleiere skal foreta kontrollmålinger hvert femte år.

§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2014. 

Målinger og tiltak 

I de fleste tilfeller kan radonforekomstene reduseres med enkle tiltak. Det vanligste er regulering av ventilasjon og tetting av lekkasjer i gulv og vegg. Se ellers Statens Strålevern sine sider: www.nrpa.no/radon